PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

1) Kariérové koučování zaměřené na řešení

2) Na druhém břehu

3) Inovací a tvorbou dalšího vzdělávání ke zvyšování potenciálu firem Zlínského kraje

4) Tam za řekou čeká život

5) Cesta zpátky

6) Most přes minulost

7) Dva břehy může spojit most

8) Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

9) Rozvoj podnikavosti formou učňovských minipodniků

 

logo-oplz-901x105

PROJEKT “Kariérové koučování zaměřené na  řešení”

Reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00408

Částka: Kč 6 166 515,92

Doba realizace: 1.12.2012-30.11.2014

Hlavní cíle:

– podpořit přenos inovativních metod práce používaných zahraničními partnery k řešení problémů žen vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce a zvýšit tak uplatnitelnost těchto žen na pracovním trhu,

– zvýšení kvality služeb, které jsou ženám po rodičovské dovolené poskytovány v mateřských centrech a obdobných zařízeních v České republice v oblasti návratu na trh práce

– vytvořit a ověřit metodiku kariérového koučování zaměřeného na řešení inspirované zkušenostmi zahraničních partnerů pro práci s cílovou skupinou žen vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce s perspektivou možné aplikace na jakoukoliv skupinu dlouhodobě nezaměstnaných osob

– inspirovat klíčové aktéry péče o ženy po rodičovské dovolené vracející se na trh práce metodami práce zaměřené na řešení využívaných u zahraničních partnerů.

Projekt usiluje o zvýšení uplatnitelnosti žen po rodičovské dovolené vracejících se na trh práce a to vytvořením platformy pro přenos inovativních metod používaných v zahraniční k efektivnímu řešení problémů zaměstnanosti žen – matek a jejich návratu na trh práce.

Partnerem projektu je občanské sdružení Dalet, Nádražní I, Velká Bystřice

Aktuálně: do konce září 2014 probíhá Pilotní ověření metodiky kariérového koučování na trhu práce v Olomouci.

 

logo-oplz-901x105

PROJEKT “Na druhém břehu”

Registrační číslo : CZ.1.04/3.3.05/75.00178

Částka :  5 144 698,60 Kč

Doba realizace  projektu :  1.7.2012-30.6.2014

Hlavním cílem projektu je posílení pracovní integrace mladých lidí z dětských domovů a z domů na půl cesty a odstranění bariér znesnadňujících jejich vstup a udržení se na trhu práce.

Specifické cíle projektu orientované na cíl. skupinu jsou:

– zmírnění důsledků ústavní výchovy a zvýšení připravenosti pro život ve společnosti,

– předání praktických informací a zkušeností orientovaných na trh práce,

– aktivizace schopností a motivace k získání a udržení zaměstnání,

– rozšíření kvalifikace a nalezení pracovního uplatnění

Cílů projektu bude dosaženo realizací klíčových aktivit, které jsou koncipovány tak, aby tvořily komplexní celek a zároveň zachovaly individuální přístup ke každému účastníkovi.

Proč je projekt Na druhém břehu potřebný :

– zmírňuje důsledky ústavní výchovy a zvyšuje připravenost mladých lidí na život ve společnosti.

– rozšiřuje vzdělanostní úroveň, učí sebepoznávat, komunikovat, přejímat sociální role, jednat s lidmi a zvyšuje

kvalifikaci.

– řeší aktuální potřeby mladých lidí netradičními aktivitami, praktickým způsobem je připravuje na úskalí samostatné životní i profesní dráhy, používá modelové situace ze života.

– motivuje cílovou skupinu k pracovní integraci.

– pomáhá nalézt pracovní uplatnění.

Aktuální události:

Projekt byl ukončen ke dni 30.6.2014. V průběhu realizace bylo celkem podpořeno 81 osob, z toho 17 osob úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz  a 8 osob bylo zaměstnáno na dotované pracovní místo.

 

Bez n‡zvu-1

PROJEKT “Inovací a tvorbou dalšího vzdělávání ke zvyšování potenciálu firem  Zlínského kraje”

Registrační číslo : CZ.1.07/3.2.03/03.0017

Částka :  4 628 535,84 Kč

Doba realizace  projektu :  1.2.2012 – 30.4.2014

Projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je přispět k rozvoji vzdělanosti ve Zlínském kraji ve výrobních firmách a dalších organizacích prostřednictvím:

1) Vzdělávání 12 poradců a lektorů

2) Vytvořením 6 nových vzdělávacích programů

3) Pilotním ověřením 3 vytvořených vzdělávacích programů

Cílovou skupinou projektu jsou poradci vzdělávací a poradenské instituce PROFIMA EFFECTIVE, s r.o. a účastníci dalšího vzdělávání zaměstnanců (zaměstnanci podniků Zlínského kraje), kteří budou zapojeni do pilotního ověřování 3 nových vzdělávacích programů.

Na základě dotazníkového průzkumu kvalifikačních potřeb mezi vybranými zaměstnavateli Zlínského kraje provedeného v květnu 2011 vyplynula potřeba zvyšovat kvalifikaci klíčových zaměstnanců firem a projekt společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s r.o. bude tuto potřebu naplňovat zaměřením na 3 stěžejní oblasti:

1) konkurenceschopnost – inovace

2) průmyslové inženýrství, procesní řízení – efektivita

3) lidské zdroje a práce s lidmi – výkonnost

Projekt přispěje k rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit pro společnosti, které jsou orientovány na kvalitu, inovace, efektivitu procesů i zaměstnanců a uvědomují si, že v jejich zaměstnancích je budoucnost jejich firmy, tak jak na Zlínsku propagoval již pan Baťa.

 

 logo-oplz-901x105

PROJEKT „Tam za řekou čeká život“

Registrační číslo : CZ.1.04/3.3.05/68.00034

Částka :  5 173 896,96 Kč

Doba realizace  projektu :  15.9.2011-14.9.2013

Projekt Tam za řekou čeká život je zaměřen na posílení pracovní integrace mladých lidí žijících v dětských domovech a v domech na půl cesty a na odstraňování bariér v jejich rovnocenném přístupu na trh práce.

 

Dílčími cíli projektu jsou:

 • motivovat mladé lidi vyrůstající bez rodin k získání a udržení zaměstnání,
 • podpořit jejich další vzdělanostní a profesní aspirace,
 • zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce,
 • umožnit jim získat pracovní zkušenosti (zejména pracovní dovednosti a návyky).

 

Klíčové aktivity projektu zahrnují:

 • vzdělávací  aktivity zaměřené na resocializaci,
 • vzdělávací  aktivity zaměřené na hledání zaměstnání a vstup do zaměstnání,
 • pracovní a kariérní poradenství,
 • pracovní diagnostiku,
 • rozšíření kvalifikace v rekvalifikačních kurzech,
 • získání pracovního  uplatnění

 

Dále projekt zahrnuje:

 • podpůrná opatření: zajištění pedagogického doprovodu, ubytování, stravování a cestovného pro cílovou skupinu při realizaci klíčových aktivit projekt

 

 

logo-oplz-901x105

PROJEKT “Cesta zpátky”

Registrační číslo : CZ.1.04/2.1.01/63.00186

Částka : 4 823 851,20 Kč

Doba realizace projektu : 01.03.2011 – 28.02.2013

Realizace projektu CESTA ZPÁTKY pomůže rodičům dětí do 15 let (především ženám-matkám) navrátit kontinuitu s nároky pracovního trhu, ulehčí jim opětovný návrat do pracovního prostředí, posílí jejich konkurenceschopnost na trhu práce, pomůže při nezbytné rekvalifikaci i při hledání práce a celkově zvýší jejich kompetence pro pracovní uplatnění.

Aktivity projektu zahrnují :

 • Pracovní diagnostiku – zhodnocení schopností a možností rodičů vzhledem k jejich budoucímu pracovnímu uplatnění
 • Motivační aktivity, vzdělávání zaměřené na sebezaměstnání
 • Rozšíření kvalifikace v rekvalifikačních kurzech
 • Zajištění odborné praxe v rámci rekvalifikačních kurzů
 • Poradenské činnosti a poradenské programy zaměřené na získání a udržení zaměstnání
 • Zprostředkování zaměstnání a umístění rodičů na nová nebo volná pracovní místa
 • Zajištění hlídání dětí, příspěvky na stravování a na cestovné

 

Cílem projektu je :

Zvýšit zaměstnanost zájemců o zaměstnání – rodičů pečujících o děti do 15 let věku na trhu práce prostřednictvím moderních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

 

 Aktuálně vypsané kurzy:

4. 9. 2012  rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách

14. 9. 2012 Základy podnikání.

 

logo-oplz-901x105

PROJEKT “Most přes minulost”

Registrační číslo : CZ.1.04/3.3.05/31.00251

Částka : 5 805 695,- Kč

Doba realizace projektu : 01.01.2010 – 31.12.2011

Projekt je zaměřen na mladé lidi vyrůstající v dětských domovech (DD), kteří budou vstupovat do samostatného života.

 

Projekt se zabývá :

 • situací mladých lidí, kteří budou prostředí DD opouštět
 • aktivní pomocí mladým lidem z DD při jejich další soc. a prac. integraci
 • odstraňováním barier znesnadňujících rovnocenný vstup mladých lidí z DD na trh práce
 • zmírněním dopadů ústavní výchovy na mladé lidi a jejich rovné šance při vstupu do samost. života

 

Cílem projektu je :

 • pomoci dospívajícím dětem z DD uspět při přechodu z DD do zaměstnání
 • poskytnout jim pomoc při jejich další soc. a prac. integraci
 • naučit je plánovat, realizovat a rozhodovat v různých životních situacích (při hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi apod. )

 

Aktivity projektu zahrnují vzdělávání zaměřené na :

 • sebepoznání a komunikaci
 • společenské chování a úspěšné jednání s lidmi
 • finanční gramotnost, hospodaření s penězi a právní povědomí
 • partnerské vztahy a rodinu, rozhodování, konflikty a řešení problémů
 • hledání zaměstnání a vstup do zaměstnání
 • adaptaci na životní změny

 

Dále projekt zahrnuje :

 • podpůrné služby k usnadnění přístupu k zaměstnání a k jeho udržení : poradenství v oblasti zaměstnanosti, psychologie, práva a zprostředkování zaměstnání
 • doprovodná opatření

 

logo-oplz-901x105

PROJEKT “Dva břehy může spojit most”

Registrační číslo : CZ.1.04/3.4.04/26.00523

Částka : 5 127 863,- Kč

Doba realizace projektu : 01.09.2009 – 31.08.2011

 

Projekt se zabývá :

 • sladěním rodinného a pracovního života rodičů na anebo po mateřské dovolené (MD a RD)
 • situací žen vracejících se po MD a RD do práce
 • podporou zavádění přístupů a opatření vedoucích ke sladění prac. a rodinného života na pracovištích
 • nedostatkem kvalifikovaných pečovatelek poskytujících hlídání dětí

 

Cílem projektu je :

 • usnadnit rodičům na MD a RD návrat do práce
 • zmírnit negativní dopady dlouhodobého trvání MD a RD na postavení žen na prac.trhu
 • podpořit ženy v začátcích podnikání
 • umožnit získat ženám kvalifikaci v oblasti pracovníka v sociálních službách a kvalifikaci v oblasti pedagogiky

 

Aktivity projektu zahrnují :

 • vzdělávání zaměřené na návrat do zaměstnání nebo udržení kontaktu se zaměstnáním
 • vzdělávání zaměřené na sebezaměstnání v průběhu a/nebo po MD a RD
 • vzdělávání zaměřené na sladění rodinného a pracovního života
 • aktivity zaměřené na podporu zavádění opatření přívětivých k rodině – „family friendly“ zaměstnavatelů
 • psychologicko-sociální a právní poradenství rodičům
 • poradenství zaměstnavatelům v oblasti zavádění „family friendly“ přístupů a opatření
 • výběr a rekvalifikaci pečovatelek o děti

 

Bez n‡zvu-1header-logo-profima

PROJEKT “Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji”

Registrační číslo : CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Částka : 24 292 852,- Kč

Doba realizace projektu : 10/2014 – 7/2015

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií. Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi zapojenými školami.

 

Partneři projektu:

Základní škola Vsetín, Luh 1544

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín

Základní škola a Mateřská škola Hvozdná, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace

Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Racková, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Bílovice, okres Uherské Hradiště

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská

Základní škola Zlín, Mostní

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEHRADICE OKRES ZLÍN, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Slopné, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace

Základní škola Ratiboř, okres Vsetín

Základní škola a Mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín

Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DRNOVICE, okres Zlín, příspěvková  organizace

Základní škola a Mateřská škola Bratřejov, okres Zlín

 

 

Bez n‡zvu-1

 

PROJEKT “Rozvoj podnikavosti formou učňovských minipodniků”

Registrační číslo : CZ.1.07/1.1.00/54.0060

Částka : 8 481 144,- Kč

Doba realizace projektu : 30.9.2014 – 31.7.2015

 

Hlavním cílem je prostřednictvím založení učňovských minipodniků podpořit rozvoj klíčových kompetencí žáků učňovských oborů, jejich aktivitu, motivaci a podnikavost vedoucí k vyšší míře uplatnitelnosti na trhu práce.

 

Cíl bude naplněn formou:

– podpory vzniku 15 učňovských minipodniků v devíti zapojených školách se zapojením minimálně 111 žáků.

– poskytnutí odborné a materiální podpory škole, pedagogům a žákům vedoucí k eliminace překážek pro prvotní odzkoušení na školách při realizaci učňovských minipodniků

– proškolení 29 pedagogů k podpoře podnikavosti žáků a vedení učňovských minipodniků,

– technická podpora dle požadavků škol formou pronájmu zařízení, drobného materiálu, proplacení práce pedagogů (DPP), cestovné,

– rozšíření podnikatelského „ducha“ prezentací minipodniků na veletrhu a soutěži učňovských minipodniků

 

Cílem je také vytvořit vazbu na komerční sféru, na zaměstnavatele, kteří přiblíží prostřednictvím workshopů a koučovacích setkání s pedagogy a žáky reálné příležitosti jejich minifirem na skutečném trhu, upozorní na nedostatky jejich záměru a pomohou s vyladěním produktu na potřebnou profesionální úroveň.

Cílem je také v rámci pomůcek vytvořit SW aplikaci, která bude motivační formou pomáhat žákům s tvorbou vlastního byznys plánu, řízením minipodniku, finančním řízením a eliminací chyb z neznalosti. Pomůže jednoduše sestavit organizační strukturu a tým, který půjde celý školní rok za společným cílem: realizovat vytvoření produktu (výrobku nebo služby), který budou mít své zákazníky. Na závěr projektu se na konferenci pro zapojené i ostatní školy budou prezentovat výsledky činnosti minipodniků jako inspirace pro další žáky.

 

Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové z devíti škol po celé České republice, kteří působí v oborech vzdělávání kategorie H a E. Jedná se o učňovské obory. Do projektu bude zapojeno min. 111 žáků a 29 pedagogů ze škol působících v těchto městech: Brno, Sokolnice, Liberec, Plzeň, Příbram, Ústí nad Orlicí, Krnov a Opava a Hranice na Moravě.

Příjemcem projektu je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. ze Zlína, která vznikla v roce 1999 a po dobu své působnosti na trhu se věnuje poradenství a vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů.

Partnerem projektu je společnost Junior Achievement, o.p.s. (JA), která je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla již v roce 1919 v USA, dnes působí ve více než 120-ti zemích světa. Junior Achivement je významným představitelem práce se studenty v oblasti podpory podnikavosti a podnikání ve světě i v ČR. Do jejich programů se každoročně zapojí na 10 mil. dětí a studentů ve věku od 6-ti do 22-ti let. Česká kancelář byla založena v roce 1992 panem Tomášem Baťou

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook