E-VZDĚLÁVÁNÍ

E-VZDĚLÁVÁNÍ OD SPOLEČNOSTI PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Co je E-vzdělávání?

e-learning

S rozvojem moderních technologií souvisí rozvoj všech oblastí činností kolem nás. Inovace v oboru IT technologií nachází uplatnění také v oblasti vzdělávání. E-vzdělávání je velmi progresivní inovativní vzdělávací metodu, která se v Česku velmi rychle rozvíjí. Z hlediska zapojení do celoživotního vzdělávání a využívání internetu, jsou u nás velmi dobré podmínky pro využívání a rozšiřování E-vzdělávání jako takového.

Lidé byli po několik staletí zvyklí vyučovat nebo absolvovat výuku „klasickým způsobem“. Tzn., že studenti navštěvovali školu, kde jim učitelé přednášeli vyučovanou látku, psali s nimi testy nebo prováděli zkoušky, apod. E-vzdělávání se snaží umožnit výuku i těm, kteří se z nějakého důvodu nemohou účastnit vyučování osobně, ale mají přístup k internetu a jsou schopní a ochotní navštěvovat hodiny tzv. on-line.

Samostatné E-kurzy jsou vyučovány prostřednictvím počítače připojeného k internetu. Tzn., že místo tištěných skript a materiálu si E-kurzy zobrazíte v elektronické podobě. Testy rovněž nebudete psát na papír a odevzdávat lektorovi, ale přihlásíte se do systému, absolvujete test a ten Vám může být počítačem přímo ohodnocen, aniž by se musel lektor trápit s jeho opravováním. Podobných vymožeností je zde pochopitelně více.

Odbornou část výuky připraví odborný pracovník naší společnosti – lektor. Zpracování E-vzdělávacího programu proběhne ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky naší společnosti, kteří se zabývají tvorbou scénáře jednotlivého kurzu. Pro tvorbu E-vzdělávacího programu bude požadována práce scénáristy, programátora a grafika na vytvoření konečné podoby programu.

Vzdělávací programy budou doplněny o znalostní testy v závěru kurzu. Pro zajištění přístupu pro uživatele musí být programy napojeny na licenční Learning Management Systém (LMS). Přístup pro uživatele a poskytnutí hot line podpory pro účastníky kurzů. Po dobu realizace E-kurzů bude účastníkům poskytnuta servisní podpora s možností konzultací pro podporu jejich zapojení do tohoto systému výuky atd.

Portál tak lze využít nejen pro realizaci jednotlivých kurzů, ale i jako komplexní nástroj pro interní firemní komunikaci, například pro publikování směrnic nebo dalších interních dokumentů a proškolování či testování zaměstnanců.

Nabouráváme zažitou představu o E-vzdělávání jako o pouhých skriptech v elektronické podobě a chceme ukázat možnosti jeho reálného uplatnění a přínos pro praxi.

 

VÝHODY E-VZDĚLÁVÁNÍ:

Časová nezávislost studia

Přístup do portálu E-vzdělávání je přístupný online 24 hodin denně, uživatel má kdykoliv přístup ke kurzům a dalším osobním souborům.

Individuální tempo studia

Uživatelé se mohou studijním materiálům věnovat tolik času, kolik mají k dispozici. Rychlost studia je přizpůsobena jejich schopnostem. Kurzy se mohou také zopakovat.

Snížení nákladů

Jedná se především o snížení nepřímých nákladů za dopravu, provoz učeben, tisk materiálů atd. Šetří také náklady ušlé příležitosti.

Využití multimedia a interakce

E-vzdělávání je tvořeno zajímavou a zábavnou formou s využitím multimediálního obsahu jako jsou videa, zvukové nahrávky či interaktivní modely.

video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online poradenství

E-vzdělávání nabízí také poradenství online, pomocí diskusního fóra. Tedy pokud si uživatel s něčím neví rady, pomůže mu přímo lektor nebo jiní účastníci kurzu.

Testování získaných znalostí

Uživatelé E-vzdělávání jsou pravidelně testovaní a mají možnost si kdykoliv ověřit nabyté znalosti pomocí testů.

Certifikát

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží uživatelé certifikát

Větvení E-kurzů dle vědomostí účastníků

Kurzy tvořené na míru přímo dle znalostí uživatelů. Uživatel si sám zvolí obtížnost studia a zajistí tak rozvoj svých znalostí

větvení kurzu

NEVÝHODY E-VZDĚLÁVÁNÍ:

Prvotní nedůvěra k prostředí

V první fázi se často narazí na nedůvěru k prostředí E-vzdělávání, když se však se systémem vzdělávání a sdílení informací naučí uživatelé pracovat, převažují jen pozitiva a spokojenost s přínosem.

Absence kontaktu s lektorem

Chybí fyzický kontakt s lektorem kurzu, není to však pouze jednostranná komunikace, protože s lektorem můžeme chatovat, poslouchat jeho výklad a sdílet informace

Závislost na hardwaru a připojení k internetu

Při E-vzdělávání je nutný počítač a připojení k internetu. Bez internetu se do systému nelze přihlásit.

 

NABÍZÍME TŘI RŮZNÉ MODULY E-VZDĚLÁVÁNÍ

1.    E-kurz na míru

2.    Klientskou sekci

3.    Vlastní vzdělávací portál

facebook
facebook
facebook
facebook
facebook